Podmínky užívání

Pravidla provozu a registrace BE IN MAGAZINE

Provozovatel a majitel serveru beinmag.cz, beinmag.com, beinmag.eu (dále jen Stránky, Web či BE IN MAGAZINE) je oprávněným provozovatelem a administrátorem obsahu (dále jen Administrátor). V rámci provozu těchto Stránek poskytuje Administrátor služby, které umožňují uživatelům číst, prohlížet či vkládat na Web textový, obrazový a další multimediální obsah (dále jen Obsah). Služby Stránek mohou umožňovat tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat dle pravidel Administrátora.

Uživatelem je každý Návštěvník, který Stránky aktivně (publikováním vlastních informací z legálních zdrojů) i pasivně (procházení Obsahu Webu) používá, při využívání služeb tohoto Webu dobrovolně přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Webu.

Podmínkou pro vstup či využívání Webových služeb Stránek je přistoupení uživatele k Podmínkám. Přistoupením k platným Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení bez vyloučení.

Při využití služeb Stránek je uživatel povinen uvést platnou emailovou adresu a další údaje požadované Administrátorem.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, hmotné i nehmotné vlastnictví, produkty nebo služby získané ze služeb Webu. Návštěvník není oprávněn používat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (a nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím webových sídel provozovaných Administrátorem.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat přímé i nepřímé propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené stránky). Propojené stránky nejsou kontrolovány správcem a ten není zodpovědný za obsah žádných propojených stránek, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených stránek, ani za žádné změny či aktualizace Propojených stránek. Administrátor není zodpovědný za žádnou formu datového přenosu přijatého od jakýchkoliv Propojených stránek. Zahrnutí těchto propojení do služeb Stránek neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je přímo odpovědný za dodržování těchto podmínek.

Autorem obsahu serveru jsou sami autoři příspěvků, kteří poskytli Administrátorovi Stránek právo svá díla užít k veřejné publikaci, případně dalšími způsoby užití. Administrátor Stránek neodpovídá za obsah příspěvků ani za obsah jejich relevantní obrazové dokumentace.

V případě, že uživatel Stránek poskytne Administrátorovi Stránek své kontaktní údaje, kterými se rozumí především a nikoliv pouze e-mailová adresa, může uživatel požádat správce o zničení těchto dat z databáze Administrátora a to i bez udání důvodů. Správce tak učiní na základě písemné žádosti uživatele, který žádost doručí Administrátorovi Stránek formou e-mailu. Výmaz z databáze pak Administrátor Stránek provede do 30 dnů ode dne doručení tohoto prohlášení od Uživatele. O učinění tohoto kroku není Správce uživatele povinen následně informovat.

Uživatel zároveň bere na vědomí, že Obsah, který dobrovolně a legálně poskytne do diskusních fór nebo jiných součástí Stránek, může být použit třetí osobou. Administrátor Stránek však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob. Uživatel služeb Webu prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním veškerých e-mailových zpráv do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s registrací a využíváním služeb Stránek. Původcem těchto e-mailů je vždy a výhradně Administrátor Stránek. E-mailová zpráva může být informačního charakteru nebo formu obchodního sdělení Administrátora Webu a obchodních a obsahových partnerů Webu. Tyto aktivity nelze předem považovat za nevyžádané (spam) ze strany Administrátora. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel vyslovit Administrátorovi Stránek serveru prostřednictvím e-mailu. Odhlášení pak Administrátor provede do 30 dnů ode dne doručení tohoto prohlášení Administrátorovi Stránek. O učinění tohoto kroku není Administrátor uživatele povinen následně informovat.

Administrátor Stránek má oprávnění sledovat a schraňovat údaje z profilu služeb Stránek jednotlivých registrovaných uživatelů pro své statistické účely. Dále je oprávněn informovat Propojené Stránky o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Stránek. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy neobsahují a nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo přímo identifikován. Uživatel služeb s tímto výslovně souhlasí.

Administrátor prohlašuje, že zavedení služeb Stránek věnuje a vždy bude věnovat s vynaložením svého maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Stránek mohla vzniknout uživatelům či třetím zúčastněným osobám.

Administrátor neodpovídá za žádnou činnost uživatelů služeb Stránek ani za způsob jakým služby Stránek svobodně využívají. Administrátor nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Stránek uživateli či třetími osobami.

Administrátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či zcela náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Stránek. Neodpovídá za případné škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Stránek nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Administrátor Stránek je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Stránek upravovat, inovovat či rušit bez náhrady.

Administrátor Stránek je oprávněn měnit ustanovení těchto Podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Stránkách. Je v dobrém zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění platných Podmínek.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami platných Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Stránek po ustanovení daných změn Administrátorem, má se všeobecně za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejněním na Stránkách.